Rate this post

Do nhập sai dữ liệu hoặc là lỗi tham chiếu vòng (Circular Reference) gây ra vòng lặp bất tận khiến cho excel không thể xử lý được dẫn đến trả kết quả là 0. Lỗi này khá phổ biến trong excel,
================================================

Tag: tại sao excel không tính toán được, excel 2013,#SUM, lỗi hàm sum, sum = 0

Xem thêm: https://thuthuat.cc/category/review

Nguồn: https://thuthuat.cc